Zákony přírody na dosah žákům
PŘEDMĚTY

Aktivita 2 - Žákovské badatelské aktivity

Stěžejní část projektu. Učitelé budou inovovat výuku svých předmětů s ohledem na mezipředmětové vazby a rozvoj KK. Cílem je přesunutí hlavní aktivní činnosti během experimentování v přírodovědných disciplínách na žáky.

  1. Inovace výukových metod v rámci předmětů Př, FY, CH, Z. Učitelé navrhnou nová cvičení a výukové metody pro každý ročník (6. – 9.). Metody zahrnují experimenty, které žáci sami provádí přímo v hodinách přírodovědných předmětů, žákovské experimenty prováděné v terénních cvičeních, demonstrační aktivity učitelů pro výklad specifických obsahů. Každý z učitelů připraví konkrétní inovované výukové postupy a metodické listy pro své žáky. Navrhované metody budou ověřovány v průběhu realizace projektu na všech žácích škol 6. - 9. ročníku. Na konci projektu bude škola disponovat metodikou pro 15 badatelsky orientovaných přírodovědných aktivit, z nichž 3 budou koncipovány s ohledem na výuku talentovaných dětí, 2 budou zaměřena na environmentální témata a minimálně 3 budou obsahovat prvky jednoduché technické angličtiny. Aktivity budou koncipovány tak, aby podněcovaly zvyšování čtenářské gramotnosti (kontrola správného pochopení cílů a principů měření a podstaty celého přírodního děje).
  2. Specializační semináře pro 8. a 9. ročník: v rámci přípravy pro studium na SŠ uspořádáme každý rok (2x za dobu trvání projektu) semináře podle zájmu studentů o dané obory. Také zde budou ověřovány nové výukové postupy a metody.
  3. Žákovský vědecký projekt. Zapojí se 2 ročníky: v rámci vybrané oblasti v ČR provedeme měření stavu živ. prostředí jako je např. kvalita vody, ovzduší, hluk, teplota půdy, kyselost apod. Každá třída si v rámci výuky připraví měřící metody a hypotézy, dále provede měření v jedné oblasti, následně své výstupy zpracuje a v rámci školy budou výstupy porovnány a analyzovány. Primárním účelem této činnosti je inovace výukových metod. Výstupy tohoto projektu žáci elektronicky zpracují a budou prezentovat na webových stránkách a na žákovské konferenci (viz níže).
  4. Žákovská vědecká konference
  5. V průběhu projektu začnou žáci v rámci své výuky v mnohem větší míře experimentovat a pracovat ve studijních skupinách. Abychom podpořili jejich vlastní tvořivost a aktivní přístup k učení, vyhlásíme ve druhém roce konferenci. Skupinky žáků 5. - 9. ročníku si budou moci v rámci výuky zvolit libovolné téma experimentu v oblasti CH, FY, Z či Př. Pro zvolené (vážné i nevážné) téma si ve spolupráci s učiteli vymyslí experiment a připraví hypotézu. Následně experiment realizují a ověří. S výsledky svého experimentu potom vystoupí na konferenci, které se zúčastní spolužáci ze školy, pedagogové a další. Při navrhování této aktivity jsme vycházeli např.konceptu Ig Nobel Prize (parodie na Nobelovu cenu se udělují za zpravidla za nesmyslné, nepoužitelné, ale přesto svým způsobem zajímavé vědecké experimenty) a ze znalosti studentského smyslu pro recesi. Tento skrytý potenciál žáků bychom chtěli nenásilně využít ke vzdělávání. Na žákovskou konferenci naváže konference pro učitele a pedagogické pracovníky v regionu.